Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.)

Herroepingsrecht

herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De opzegtermijn is 30 dagen vanaf de dag
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u één of meerdere goederen in één bestelling hebt besteld en deze in één keer worden geleverd
- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, indien u één of meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk of in meerdere zendingen
U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U beschikt over de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract
Sminno Ltd
stenen brug 2
34233 Fulda-vallei Duitsland
te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Algemene informatie
1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen en verpakking. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires, compleet en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.
Bij beschadiging van de productverpakking brengen wij een vast tarief van 5 euro in rekening.
2) Bij een overeenkomst met de levering van digitale content die niet op een fysieke gegevensdrager staat, zoals een bundel bestaande uit de houder en de app-licentie voor 12 maanden, heb je 30 dagen na aanmelding in de app om gebruik te maken de app gratis testen. Als je de bundel niet wilt, kun je deze binnen de opzegtermijn van 30 dagen retourneren. Als u echter in deze tijd de app-code heeft gescand en daarmee de licentie voor 12 maanden gratis gebruik heeft geactiveerd, doet u afstand van uw herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht vervalt
In het geval van een overeenkomst tot dienstverlening vervalt het herroepingsrecht ook indien wij de dienst volledig hebben geleverd en pas met de uitvoering van de dienst zijn begonnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd dat u weten dat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend, verliest u als wij de overeenkomst volledig nakomen.

In het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat, vervalt het herroepingsrecht ook als wij zijn begonnen met de uitvoering van de overeenkomst nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd uw kennis hebt bevestigd dat u uw bent U verliest uw herroepingsrecht bij het begin van de uitvoering van het contract.

Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

• Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd.
• Overeenkomsten voor levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.
• Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
- Aan Sminno GmbH, Steinerne Brücke 2, 34233 Fuldatal (Kassel), e-mailadres: info(at)sminno.de
- Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening consument(en) (alleen bij melding op papier) - Datum

 

laatste update: 01.01.2022